[ : : : : : WEB STANDARD: : : : : ]
  Home  One Stop Service Center fda
[ : : : : : WEB STANDARD: : : : : ]
[English Version ]
แนะนำศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
 
- แนะนำศูนย์ OSSC โดยรองเลขาธิการฯ
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- โครงสร้าง
- การให้บริการ
ข้อมูลกฏหมาย
 
- นโยบายการบริการของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง 7 มาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ OSSC
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง ข้อมูลผู้ประกอบการ
- ระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการ
ประชาชน
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เกี่ยวกับการจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุม
- ค่าธรรมเนียมการขออนุญาต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- กฎกระทรวงฯ/ประกาศฯ เกี่ยวกับ
การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การขออนุญาต
 
- งานบริการของ อย.
- ขั้นตอนการให้บริการ
ขออนุญาตกับ อย.
- ประเภทและการยื่นคำขอ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
   - อาหาร
   - ยา
   - เครื่องมือแพทย์
   - เครื่องสำอาง
   - วัตถุอันตราย
   - วัตถุเสพติด
   - GMP ยา
   - GMP เครื่องมือแพทย์
   - GMP อาหาร
   - GMP วัตถุอันตราย
   - GMP เครื่องสำอาง
   - ขั้นตอนการยื่นขอนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด่านอาหารและยา
- ขั้นตอนการติดต่อ
- การรับบัตรคิว
- บริการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (e-Submission)
- คู่มือการขออนุญาต
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- ตัวอย่างคำขอสำเร็จรูป
- การรับร้องเรียน
- คู่มือสำหรับประชาชน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
เจ้าหน้าที่
 
- รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานฯ
- เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
- ตารางเวรเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ OSSC
ติดต่อเรา
 
- การติดต่อเจ้าหน้าที่ภาย
ในศูนย์ OSSC
- สถานที่ตั้ง (อย.)
- ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จในส่วนภูมิภาค
- โครงการพัฒนาศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
ในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ภายในศูนย์ OSSC
 
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ OSSC
- การดำเนินกิจกรรม 5 ส.
- การประเมินความพึงพอใจ
โครงการต่างๆของ OSSC
สืบค้นข้อมูล
Link
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
Admin
 
   
 
การให้บริการ
 
     
 
 

 

การให้บริการ ภายในศูนย์บริการฯ ประกอบด้วย

* ส่วนประชาสัมพันธ์ และจุดรับบัตรคิว เมื่อผู้มาติดต่อเข้ามาในศูนย์บริการฯ จะสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ในเบื้องต้นและรับบัตรคิว เพื่อรอรับบริการด้านการให้คำแนะนำ หรือการยื่นคำขอต่างๆ

* ส่วนให้คำแนะนำ จะเป็นส่วนที่บริการให้คำแนะนำ ปรึกษาเบื้องต้นในการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ผู้มาติดต่อจะรับทราบวิธีการขออนุญาตต่าง ๆ เช่น สถานที่ ผลิตภัณฑ์ รายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ และจะได้รับแบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็น

* ส่วนรับคำขออนุญาต พิจารณาอนุญาต เมื่อผู้มาติดต่อได้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จะมายื่นเอกสารที่จุดนี้ กรณีที่เป็นคำขอที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 วัน ณ ศูนย์บริการฯ ผู้บริการสามารถยื่นคำขอและรอรับได้ภายในวันเดียว สำหรับคำขอที่ใช้เวลาในการพิจารณามากกว่า 1 วัน ทางศูนย์บริการฯ จะส่งเรื่องไปพิจารณาที่กองผลิตภัณฑ์

* ส่วนการเงิน ให้บริการรับชำระเงิน กรณีที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตต่างๆ ซึ่งได้จัดให้อยู่ติดกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ

* ส่วนอำนวยความสะดวก เช่น

- ที่นั่งพักที่สะดวกสบาย
- โต๊ะสำหรับนั่งเตรียมข้อมูลและแก้ไขเอกสาร
- คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ
- หนังสือพิมพ์,วารสาร
- เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ไทย-อังกฤษ
- จอทีวีประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
- น้ำดื่มบริการ
- บริการสั่งพิมพ์เอกสาร

 
 
 
   
[ : : : : : WEB STANDARD: : : : : ]

  © 2005 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000 . All rights reserved.