[ : : : : : WEB STANDARD: : : : : ]
  Home  One Stop Service Center fda
[ : : : : : WEB STANDARD: : : : : ]
[English Version ]
แนะนำศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
 
- แนะนำศูนย์ OSSC โดยรองเลขาธิการฯ
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- โครงสร้าง
- การให้บริการ
ข้อมูลกฏหมาย
 
- นโยบายการบริการของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง 7 มาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ OSSC
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง ข้อมูลผู้ประกอบการ
- ระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการ
ประชาชน
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เกี่ยวกับการจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุม
- ค่าธรรมเนียมการขออนุญาต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- กฎกระทรวงฯ/ประกาศฯ เกี่ยวกับ
การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การขออนุญาต
 
- งานบริการของ อย.
- ขั้นตอนการให้บริการ
ขออนุญาตกับ อย.
- ประเภทและการยื่นคำขอ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
   - อาหาร
   - ยา
   - เครื่องมือแพทย์
   - เครื่องสำอาง
   - วัตถุอันตราย
   - วัตถุเสพติด
   - GMP ยา
   - GMP เครื่องมือแพทย์
   - GMP อาหาร
   - GMP วัตถุอันตราย
   - GMP เครื่องสำอาง
   - ขั้นตอนการยื่นขอนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด่านอาหารและยา
- ขั้นตอนการติดต่อ
- การรับบัตรคิว
- บริการยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (e-Submission)
- คู่มือการขออนุญาต
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- ตัวอย่างคำขอสำเร็จรูป
- การรับร้องเรียน
- คู่มือสำหรับประชาชน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
เจ้าหน้าที่
 
- รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานฯ
- เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
- ตารางเวรเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ OSSC
ติดต่อเรา
 
- การติดต่อเจ้าหน้าที่ภาย
ในศูนย์ OSSC
- สถานที่ตั้ง (อย.)
- ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จในส่วนภูมิภาค
- โครงการพัฒนาศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
ในส่วนภูมิภาค
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ภายในศูนย์ OSSC
 
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ OSSC
- การดำเนินกิจกรรม 5 ส.
- การประเมินความพึงพอใจ
โครงการต่างๆของ OSSC
สืบค้นข้อมูล
Link
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
Admin
 
   
 
ระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
 
 

๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ๑๓ พ.ค. ๕๙

๒. กำหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ๑๓ มิ.ย. ๕๙

๓. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ๒๕ มิ.ย. ๕๘

๔. กำหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ๒๕ มิ.ย. ๕๘

๕. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ๒๓ พ.ค. ๕๗

๖. กำหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ๒๓ พ.ค. ๕๗

๗. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ๒๔ มิ.ย. ๕๖

๘. กำหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ๒๔ มิ.ย. ๕๖

๙. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ๒๓ มี.ค. ๕๕

๑๐. กำหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ๒๓ มี.ค. ๕๕

๑๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ฉบับที่ ๓) ๒๒ ส.ค. ๕๔

๑๒. กำหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน (ฉบับที่ ๓) ๒๒ ส.ค. ๕๔

๑๓. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ฉบับที่ ๒) ๓๑ มี.ค. ๕๔

๑๔. กำหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน (ฉบับที่ ๒) ๓๑ มี.ค. ๕๔

๑๕. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ๑๘ ม.ค. ๕๔

๑๖. กำหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ๑๘ ม.ค. ๕๔

 
   
[ : : : : : WEB STANDARD: : : : : ]

  © 2005 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000 . All rights reserved.