Thai English  
  | Home | Relate Link | Web Admin  
: : : Left Menu : : :
ผลิตภัณฑ์ยา
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
การนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด่า...
วินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 
   Counter Website

การควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับ ดูแลคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
การนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 6 ประเภท ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์
เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย (ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางการสาธารณสุข) วัตถุเสพติด (วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาทและยาเสพติดให้โทษ) ให้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยต่อการใช้และการบริโภค ซึ่งขอบข่ายการ
ทำงานจะประกอบด้วย การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด (Pre-marketing Control)
และการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด (Post-marketing Control) ตลอดจนการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพและการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน
 

   ผลิตภัณฑ์ยา
การพิจารณาออกหนังสือรับรองการจำหน่วยยา (CFS/CPP)
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนของชื่อ และ/หรือ ที่อยู่ผู้รับ...
การขอนำยาเข้าเพื่อการวิเคราะห์ (นยม.2)
การขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญ
การขึ้นทะเบียนตำรับยาสัตว์ (ยกเว้นยาชีววัตถุสำหรับสัตว์...
   ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
การออกหนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ทั่วไป กรณีเ...
การเพิ่มเติมรายการเครื่องมือแพทย์ในหนังสือประกอบการนำเข...
การออกหนังสือรับรองเพื่อการส่งออกเครื่องมือแพทย์ กรณีไม...
การนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน เพื่อใช้ในการผลิตเครื่อ...
การนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน เพื่อใช้ในการผลิตเครื่อ...
   ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด
การยกเลิกใบอนุญาตทุกประเภท
ต่ออายุใบอนุญาต จำหน่าย หรือครอบครองยาเสพติดฯประเภท 2 แ...
การลงนามเอกสารเพื่อดำเนินการตามพิธีการศุลกากร ซึ่งนำเข้...
การรับแจ้งการนำเข้า หรือส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ฯ ประเภท 3 ห...
การมอบอำนาจให้รับเอกสารเพื่อดำเนินการตามพิธีการศุลกากรซ...
   ผลิตภัณฑ์อาหาร
คำขอจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (สำหรับคำขอลำดับ...
คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (เฉพาะปร...
คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร
คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในร...
    ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
การขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี
การขอหนังสือรับรองการขาย/รับรองผู้ผลิต/รับรองแหล่งผลิต/...
การแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ตั้งสถานประกอบการผลิต หรือ...
การแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บเครื่องสำอ...
การแจ้งขอใบแทนใบรับแจ้งเครื่องสำอางควบคุม
    ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
การต่ออายุใบอนุญาตวัตถุอันตรายทุกประเภท
การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 1
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกั...
การรับรองสำเนา CERTIFICATE OF GMP
การออกเอกสาร CERTIFICATE OF MANUFACTURE
    การนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด่านอาหารและยา
การพิจารณาการนำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจั...
การอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้าในราชอาณาจักร เป็นการเฉพาะค...
    วินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การพิจารณาวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีปัญหาคาบเกี...

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-7000