| Home | Contact Us | Relate Link | Web Admin  
แบบฟอร์ม สำนักยา
แบบฟอร์ม สำนักด่านอาหารและยา
แบบฟอร์ม สำนักอาหาร
แบบฟอร์ม กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
แบบฟอร์ม กองควบคุมวัตถุเสพติด
แบบฟอร์ม กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง
แบบฟอร์ม กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย
: : : Left Menu : : :
   ยินดีต้อนรับสู่ Website คำขอสำเร็จรูป

การควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการกำกับ ดูแลคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิต การนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 6 ประเภท ได้แก่ อาหาร ยา
เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย
(ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางการสาธารณสุข) วัตถุเสพติด
(วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและยาเสพติดให้โทษ)
ให้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยต่อการใช้และ
การบริโภค ซึ่งขอบข่ายการทำงานจะประกอบด้วย
การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด
(Pre-marketing Control) และการกำกับดูแลผลิต
ภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด (Post-marketing Control)
ตลอดจนการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพและการพัฒนาพฤติกรรม
การบริโภคของประชาชน

 
 

   Search
   Counter Website
   แบบฟอร์ม สำนักยา
การพิจารณาออกหนังสือรับรองการจำหน่ายยา (CFS/CPP)
คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
เปลี่ยนผู้รับอนุญาตใหม่แทนผู้รับอนุญาตเดิม
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนของชื่อ และ/หรือ ที่อยู่ผู้รับ...
คำขออนุญาตขายยาแผนโบราณ
   แบบฟอร์ม สำนักด่านอาหารและยา
การพิจารณาการนำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจั...
คำขออนุญาตนำเข้ายา
คำขออนุญาตนำเข้าอาหาร
คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการเฉพ...
คำขออนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์
   แบบฟอร์ม สำนักอาหาร
คำขอจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (สำหรับคำขอลำดับ...
คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
นิติบุคคล
ตัวอย่างที่ 1
การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับอนุญาต (กรณีนิติบุคคล) รวมถึงกา...
   แบบฟอร์ม กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
การออกหนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ทั่วไปกรณีเค...
การแจ้งที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา17(2)
การต่ออายุใบอนุญาตขาย
คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิต
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุญาต
   แบบฟอร์ม กองควบคุมวัตถุเสพติด
การยกเลิกใบอนุญาตทุกประเภท
การต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายหรือครอบครองยาเสพติดฯ ประเภท 2
การรับแจ้งการนำเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 4
วัตถุออกฤทธิ์
การออกใบแทนใบอนุญาต
   แบบฟอร์ม กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง
การขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี
Certificate of PRODUCT ORIGIN
กรณีแจ้งเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ
กรณีนำเข้ามาเพื่อใช้ส่วนตัว
การขอหนังสือรับรองการขาย/รับรองผู้ผลิต/รับรองแหล่งผลิต/...
   แบบฟอร์ม กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย
การต่ออายุใบอนุญาตวัตถุอันตรายทุกประเภท
นำเข้า
กรณีนำเข้า
การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 1
ผลิต
   

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-7000